مدرسین و اساتید رصد آزما پژوه

1- آقای دکتر محمد فرهادی لنگرودی

پزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

2- آقای دکتر علیرضا فلاح

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

3- آقای دکتر رضا محمدی

دکترای علوم آزمایشگاهی تخصصی و دکتری بیوشیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

4- آقای دکتر عباسعلی ایمانی فولادی

دکترای باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس

 

5- آقای دکتر جعفر سلیمیان

دکترای ایمونولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس

 

6- خانم دکتر لیلا عارفیان

پزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

7- خانم دکتر مریم حسینی

پزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

8- آقای دکتر سید محمد اکرمی

پزشک و دکترای ژنتیک پزشکی از انگلستان

 

9- آقای دکتر سعید مروتی

پزشک و دکترای ژنتیک پزشکی از ژاپن

 

 

مدرسین و اساتید رصد آزما پژوه
دکتر محمد فرهادی لنگرودیپزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا فلاحدکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر رضا محمدیدکترای علوم آزمایشگاهی تخصصی و دکتری بیوشیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباسعلی ایمانی فولادیدکترای باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جعفر سلیمیاندکترای ایمونولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتر لیلا عارفیانپزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم حسینیپزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید محمد اکرمیپزشک و دکترای ژنتیک پزشکی از انگلستان
دکتر سعید مروتیپزشک و دکترای ژنتیک پزشکی از ژاپن