شرکت آمیتیس ژن
شرکت ایده زیست نوترکیب
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد